Polityka prywatności

Niniejszy dokument jest integralną częścią regulaminu.

 

1. Administratorem Danych w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem  kalinski.pl/sklep/ jest Firma Kalinski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, znajdująca się w Chybach, ul. Szamotulska 40, 62-081 Przeźmierowo, NIP 7811989586, zwany dalej: Administratorem.
2. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
4. W zbiorze danych osobowych, prowadzonym przez Administratora, gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), nazwa firmy, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji i konsultacji w sposób dobrowolny.
5. Administrator dostosowuje swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 roku.
6. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
a) właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności Sklepu, który daje możliwość zakupu na odległość sprzedawanych części.
7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
8. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), nazwa firmy, NIP
9. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego logowania z uwzględnieniem niżej wskazanego prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych.
11. Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) wysyłając wiadomość do obsługi Sklepu. Administrator niezwłocznie usuwa wszystkie dane z bazy.
12. Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikowi informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
13. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Sklepu.

System prowadzony jest przez Administratora:

Firma Kalinski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Szamotulska 40, 62-081 Chyby, poczta Przeźmierowo, NIP 7811989586, która dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Sklepu kalinski.pl/sklep/.

 

Czym są Pliki Cookies?

 

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się Administrator nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Sklepu. Korzystając ze stron WWW, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

 

Rodzaje i cel korzystania przez Administratora Plików Cookies?

 

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Sklepu za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.

Cel: prowadzenie statystyk.

 

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Sklepu.

Jakie dane są przetwarzane?

Administrator przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Sklepu.
Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron

Sklep zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.